Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei


Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei (CCDMI) este o entitate de cercetare ştiinţifică, aflată în subordinea „INSTITUTULUI DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTE” al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, ICSSU-UAV din anul 2015.

Ca formă de organizare administrativă a activităţii de cercetare CCDMI este structurat în grupuri în două grupuri de cercetare:

a. grup de cercetare în design şi arte vizuale, cercetare fundamentală, format din cadrele didactice ale Facultăţii de Design

b. “Studiourile creative în design” grup de cercetare aplicativă şi experimentală platformă de promovare a tinerilor cercetători şi designeri, studenţi şi masteranzi

care asigură desfăşurarea activităţii ştiinţifice în acord cu cerinţele criteriilor de evaluare, a cerinţelor specifice impuse de programele de cercetare naţionale şi internaţionale pe care le derulează precum şi în acord cu încadrarea activităţii în domeniile prioritare de cercetare care fac obiectul codurilor CAEN pe care le acoperă ca nomenclatură. UAV asigură suport pentru garantarea finanţării unor proiecte din cadrul Institutului/centrului (personal administrativ, financiar contabil, secretariat, investiţii, achiziţii, întreţinere, reparaţii, etc). UAV asigură derularea operaţiunilor financiare ale institutului/centrului.

În cadrul CCDMI se vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi:

 • activităţi de cercetare, consultanţă şi expertiză, de creaţie artistică cuprinse în cadrul programelor naţionale şi internaţionale precum:cercetare fundamentală, cercetare aplicată, inovare, consultanţă în domeniul artelor vizuale şi design, expertiză în domeniul artelor vizuale şi design, creaţie în domeniul artelor vizuale şi design.
 • activităţi suport sau conexe activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale şi a programelor internaţionale cum ar fi:
 • · diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării prin comunicarea şi publicarea lor la scară naţională sau internaţională;
 • · identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;
 • · participarea la manifestări ştiinţifice, artistice specifice centrelor şi grupurilor de cercetare (lansări de produse, expoziţii, workshopuri, simpozioane, conferinţe, congrese, etc. naţionale şi internaţionale);
 • · participarea la cursuri de formare şi perfecţionare;
 • · organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare atestate; Cursuri de lungă sau scurtă durată.
 • · conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale;
 • · vizite de lucru / schimburi de bune practici;
 • · alte tipuri de activităţi:
 • · participare la elaborarea strategiei domeniului şi a altor strategii de dezvoltare;
 • · activităţi de elaborare de standarde, norme şi indicatori;
 • · activităţi de consultanţă şi expertiză tehnică şi managerială;
 • · editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate;
 • · activităţi de încercare/testare şi validare a produselor;
 • · colaborări ştiinţifice cu alte Institute de cercetare, agenţi economici, organisme guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice, etc. din ţară şi străinătate;
 • · valorificarea rezultatelor recunoscute ale cercetărilor efectuate de către membrii CCDMI cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Activităţile desfăşurate în cadrul centrului de cercetare se încadrează în codurile CAEN.

Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei are ca scop:

a)Contribuirea la cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică în domeniul artelor vizuale şi design:

 • derularea de activităţi de cercetare inter, pluri şi transdisciplinare identificate sau solicitate; design de cercetare: cercetare dezvoltare/implementare; cercetare formativă/ anchetă formativă; experimente formative; evaluare formativă; studii reconstructive; studii de proiectare; designul şi dezvoltarea industriilor creative din perspectivă teritorială; tehnologii şi materiale revoluţionare în design; elaborarea de noi strategii de promovare a produselor locale şi serviciilor; studii de piaţă pentru produse şi servicii specifice unui areal dat; marketing în design
 • participarea la programele de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică naţionale şi internaţionale
 • dezvoltarea resurselor materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte şi proiecte de cercetare, prestări de servicii, organizare de evenimente şi alte tipuri de activităţi

b)Formarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi cu apetenţa, abilitatea şi atitudinea necesare pentru cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică prin studii postuniversitare de specializare, masterat, doctorat sau studii postdoctorale

c)Promovarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice prin lansare de produse, expoziţii, workshop-uri, conferinţe, simpozioane etc. şi/sau publicarea în reviste cotate ISI şi BDI;

d)Sprijinirea UAV în eforturile sale de a fi transparentă şi vizibilă pe plan intern şi extern, de a se integra în Aria Europeană a Învăţământului Superior şi în Programul-Cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene „Horizon 2020”;

e)Sprijinirea ştiinţifică şi tehnică sub aspectul aquis-ului UE, a sectorului serviciilor din România, în vederea creşterii competitivităţii şi calităţii „produselor” pe care le furnizează;

g)Acordarea de asistenţă sub aspect metodologic programelor de învăţământ şi cercetare care se derulează în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

h)Înfiinţarea şi dotarea unui centru de documentare şi informare (CDI) cuprinzând o bibliotecă specializată şi dotare informatică pentru deservirea activităţilor CDI;

i)Încheierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derularea de activităţi ştiinţifice şi realizarea creaţiilor artistice.